ASOCIACION DE EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA Centro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y Ludopatía FERROL - CORUÑA REXISTRO SANITARIO C-15-001622
ASOCIACION DE EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRACentro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y Ludopatía   FERROL - CORUÑAREXISTRO SANITARIO C-15-001622

 

ESTATUTOS DA ASOCIACION DE EX- ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA

 

CAPITULO I

 

DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E AMBITO:

ARTIGO 1º.- Coa denominación de Asociación de Ex-Alcohólicos de Ferrolterra, constitúese en Ferrol unha Asociación, ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro.

 

ARTIGO 2º.- Esta asociación constitúese por tempo indefinido e só disolverase, conforme a lestes Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou polas causas previstas na lexislación vixente.

 

ARTIGO 3º.- A existencia desta asociación ten como fins:

a) Auxiliar a persoas necesitadas que se atopen a tratamento.

b) Manter o estado de abstinencia, dos pacientes (alcohólicos, ludópatas, tabáquicos ou que sufran outras adiccións)
c) Axudar a todos pacientes para que a recuperación sexa definitiva.

d) Estar ao tanto de todas as cuestións legais, sociais, prácticas, etc.., que poidan ser importantes para lograr a abstinencia e recuperación do enfermo adicto; establecendo para iso contacto con Entidades similares, nacionais e estranxeiras.

e) Elevar a súa formación cultural, moral e social.
f) Atender as demais finalidades complementarias do obxecto principal para o que se constitúe, como colaborar coas autoridades gobernativas, médicas, xudiciais, etc.., ou doutra natureza, a fin de lograr a recuperación dos enfermos adictos.
g) Concienciar á sociedade do problema das adiccións e as súas consecuencias. En ningún caso poderá levar a cabo a defensa dos intereses económicos ou doutra clase dos membros da Entidade.

 

ARTIGO 4º.- Para levar a cabo os seus fins, poderá a asociación, organizar as seguintes actividades

 a) Celebración de festas folclóricas e actos deportivos.
b) Cursos para persoal sanitario e non sanitario.
c) Congresos, Xornadas, etc.

d) Celebrar convenios de colaboración con Universidades, Facultades e outras entidades.

e) Impartir programas de información e prevención das adicións que trata a Asociación.
f) Establecer protocolos con hospitais para o tratamento das adicións.
g) Asinar convenios de colaboración con Concellos, Consellerías, Deputación Provincial e con outras entidades públicas e privadas.
h) Talleres e actividades de lecer

 

ARTIGO 5º.- Esta asociación, terá o seu domicilio en Ferrol (A Coruña), rúa Alvaro Cunqueiro, nº 6, baixo, C. P. 15403; poderá crear locais sociais noutras cidades mediante acordo da Xunta Directiva, que terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio como os locais, dando conta do seu acordo ao organismo encargado do Rexistro. O seu ámbito territorial no que vai realizar principalmente as súas actividades na Provincia da Coruña.
 

CAPITULO II

 

ORGANO DE REPRESENTACION

 

ARTIGO 6º.- A Asociación será xestionada e representada por unha Xunta Directiva formada por: Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,  un Tesoureiro e ata un máximo de seis vogais.                                                                                                        

As responsabilidades pertencen á Asociación como entidade con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar que é.

 

ARTIGO 7º.- Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuítos, sen prexuízo do dereito para ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados, os que desen lugar ao exercicio da actividade da asociación, iso segundo o indicado na Lei de Servizos Sociais de Galicia e na Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, e deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade por se mesmo ou por persoa interposta.                   A Xunta Directiva dispoñerá de seguros para cubrir a responsabilidade administrativa, civil, etc.                                                                                         

 Se elixirá pola Asemblea Geneeral, e os cargos durarán un período de 4 anos, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente.                                 

Os cargos da Xunta Directiva renovásense por metade.                               

Na primeira quenda serán renovados o Vicepresidente,  Tesoureiro e a metade dos vogais , e o segundo, ao ano seguinte, o Presidente, Secretario e a outra metade dos vogais.            O persoal, se o houbese, será nomeado pola Xunta Directiva, que acordará a súa retribución

 

ARTIGO 8º.- Estes poderán causar baixa por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva, por incumprimento das obrigacións que tivesen encomendadas, por expiración do mandato ou por actuacións de descrédito da asociación, e no caso de finalización do mandato deberá esperar a aceptación do que o substituya.

 

ARTIGO 9º.- A Xunta Directiva se reunira cantas veces determíneo o Presidente e a iniciativa ou petición da metade máis un dos membros. Para que os acordos sexan válidos deberán ser tomados por maioría dos votos. No caso de empate, o voto do Presidente será de calidade.

Na toma de decisións que poidan se conflitivas se podra recoller os votos persoais. O Secretario, ou na súa falta o vogal designado, levantará acta das sesións que se transcribirán ao Libro de Actas.

 

ARTIGO 10º.- Facultades da Xunta Directiva:

As facultades dá Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral a tódolos actos propios dás finalidades dá asociación, sempre que non requiran, segundo estes Estatutos, autorización expresa dá Asemblea Xeral. Son facultades particulares dá Xunta Directiva:

a) Dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa dá Asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos.
b) Executar os acordos dá Asemblea Xeral.
c) Formular e someter a aprobación dá Asemblea Xeral, os Balances e Contas Anuais. d) Resolver sobre a admisión de novos asociados.

e) Nomear delegados para as actividades e seccións dá asociación.
f) Calquera outra facultade que non sexa dá exclusiva competencia dá Asemblea Xeral de socios.
g) Coordinar co Equipo Técnico dá Asociación, a atención ou enfermo alcohólico, é co Equipo Administrativo as labores propias deste.
h) Organizar anualmente xornadas de estudo sobre aspectos concretos dá enfermidade alcohólica na súa vertinte médico-social.

 

ARTIGO 11º.- O Presidente terá as seguintes atribucións: Representar legalmente a asociación ante toda clase de organismos públicos e privados; convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así como dirixir as deliberacións de unha e outra; ordenar os pagos e autorizar co a súa asina os documentos, actas e correspondencia; adoptar calquera medida urxente que, a boa marcha dá asociación aconselle o no desenrolo dás súas actividades resulte necesaria ou conveniente, sen prexuízo de dar conta posteriormente a Xunta Directiva. Así mesmo estará autorizado para solicitar e cobrar cantas subvencións sexan concedidas á Asociación.


ARTIGO 12º.- O  Vicepresidente substituirá o Presidente na ausencia deste, motivada por enfermidade ou calquera outra causa, tendo as mesmas atribucións que el.


ARTIGO 13º.- O Secretario terá o seu cargo a dirección dos traballos puramente administrativos dá asociación, expedirá certificacións, levará os libros dá asociación legalmente establecidos e o ficheiro de asociados, custodiará a documentación dá entidade, facendo que se cursen as comunicacións sobre designación dás  Xuntas Directivas e demais acordos sociais inscribibles nos Rexistros correspondentes así como a presentación dás contas anuais e o cumprimento dás obrigacións documentais nos termos que legalmente correspondan.


ARTIGO 14º.- A persoa que obstenta a secretaría, nos casos de ausencia ou enfermidade, será sustituida por outro membro da Xunta Directiva designado pola persoa que obstenta a presidencia

 

ARTIGO 15º.- O Tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes a asociación e dará cumprimento as ordes de pago que expida ou Presidente.


ARTIGO 16º.- Os Vocais terán as obrigacións propias do seu cargo como membros dá Xunta Directiva, e así como as que se cren nas delegacións ou comisións de traballo que a propia Xunta lles encomende.


ARTIGO 17º.- As vacantes que se puideran producir perante ou mandato de calquera dous membros dá Xunta Directiva serán cubertas provisionalmente entre ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral Extraordinaria.

 

CAPITULO I I I


ASEMBLEA XERAL 


ARTIGO 18º.- A Asemblea Xeral e o órgano supremo democrático de goberno dá asociación e estará integrada por tódolos asociados.


ARTIGO 19º.- As reunións dá Asemblea Xeral serán ordinarias e extraordinarias. A ordinaria celebrarase unha vez o ano, dentro dous catro meses, seguintes ou peche do exercicio; as extraordinarias celebraranse cando as circunstancias o aconsellen, a xuízo do Presidente, cando a Xunta Directiva o acorde ou cando o propoña por escrito os asociados en número non inferior a metade dous socios.


 

ARTIGO 20º.- As convocatorias dás Asembleas Xerais realizaranse por escrito expresando o lugar, día e hora así como o Orde do Día, con expresión concreta dous temas a tratar. Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración dá Asemblea, en primeira convocatoria, haberán de mediar ao menos dez días, podendo facer constar a data e hora na que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar un prazo inferior a media hora.


ARTIGO 21º.- As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran, a ela, un terzo dous asociados con dereito o voto, é na segunda convocatoria calquera que sexa ou número de asociados con dereito o voto. O Presidente e o Secretario dá Asemblea Xeral serán os mesmos que os dá Xunta Directiva.

Os acordos tomaranse por maioría simple dás persoas presentes ou representadas cando os votos afirmativos superen os negativos, non sendo computables, a estes efectos, os votos en branco nin as abstencións.

Será necesaria a maioría cualificada dás persoas presentes ou representadas, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade de lestes, para:

• Nomeamento dás Xuntas Directivas e administradores.

• Acordo para constituír unha Federación ou integrarse nelas.

• Disposición ou enaxenación de bens integrantes do inmobilizado.

 • Modificación dous estatutos.

• Disolución dá entidade.


ARTIGO 22º.- Son facultades dá Asemblea Xeral Ordinaria: a) Aprobar, non seu caso, a xestión dá Xunta Directiva.
b) Aprobar ou rexeitar propostas dá Xunta Directiva, en orde as actividades dá Asociación.
c) Examinar e aprobar as Contas anuais.

d) Fixar as cotas ordinarias ou extraordinarias.

e) Calquera outra que non sexa dá competencia exclusiva dá Asemblea Extraordinaria.


ARTIGO 23º.- Son facultades dá Asemblea Xeral Extraordinaria: a) Elixir vos membros dá Xunta Directiva.
b) Modificación dous Estatutos.
c) Disolución dá Asociación.

d) Expulsión dous socios, a proposta dá Xunta Directiva.

 e) Constitución de Federacións e integración nelas.

 

CAPITULO IV

 

SOCIOS


ARTIGO 24º.- Poderán pertencer a Asociación aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese non desenrolo dúas fins dá Asociación.

 Os membros dá Asociación quedan exentos de toda responsabilidade individual polos compromisos adquiridos pola Asociación.

Ningún membro terá dereito individual a parte algunha de calquera haber ou ben dá Asociación.


ARTIGO 25º.- Dentro dá Asociación, poderán existir as seguintes clases de asociados: a) Serán socios de NUMERO os que compoñen a Asociación con iguais dereitos e obrigas.
b) Serán socios PROTECTORES as persoas que fagan doazóns ou presten servizos de importancia a Asociación.

 

c) Serán socios HONORARIOS os que polo seu prestixio ou por haber contribuído de modo relevante a dignificación e desenrolo dá asociación, se fagan acredores a tal distinción. O nomeamento dous socios de honra corresponderá a Xunta Directiva.


ARTIGO 26º.- As condicións para ser socio de NUMERO, serán:

a) Ser paciente a tratamento na Asociación.

b) Ser traballador con contrato indefinido en activo e un mínimo de un ano de antiguedade na  Asociación       

c) Aboar unha cota periódica mínima.

d) Formalizar a solicitude de ingreso ante a Xunta Directiva.

A Xunta Directiva determinará a súa admisión tendo en conta as circunstancias que concorran non peticionario.

 

ARTIGO 27º.- Os socios causarán baixa por algunha dás seguintes causas:

 a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a Xunta Directiva.
 b) Por incumprimento dás obrigas económicas, se deixara de satisfacer seis cotas     periódicas.
c) Por realización de accións que prexudiquen gravemente ós intereses dá asociación.

d) Por expediente disciplinario.

 

ARTIGO 28º.- A expulsión do socios será acordada pola Xunta Directiva, previa audiencia o interesado. O acordo dá expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase percorrer ante a xurisdición ordinaria.


ARTIGO 29º.- Os socios de NUMERO, terán os seguintes dereitos:

a) Tomar parte en cantas actividades organice a asociación non cumprimento dos seus fins.
b) Aproveitar de tódalas instalacións e servizos que poida obter dá Asociación.
c) Participar nas asembleas con voz e voto.

d) Ser electores e elixibles para vos cargos directivos.

 e) Recibir información sobre os acordos adoptados po-los órganos de representación dá asociación.
f) Facer suxestións os membros dá Xunta Directiva, en orde ou mellor cumprimento dos fins dá asociación.


ARTIGO 30º.- Os socios de NUMERO, terán vos seguintes deberes:

a) Cumprir os preséntes Estatutos, o Regulamento de Réxime Interno e os acordos adoptados pola Asemblea Xeral e a Xunta Directiva.
b) Satisface-las cotas que se establezan.
c) Desempeña-los cargos para os que foron elixidos.

 d) Asistir as Asembleas Xerais.

e) Observar unha boa conduta individual e cívica.


ARTIGO 31º.- Os socios protectores e de honra, terán os mesmos dereitos que os de número, agás os apartados c) e d) do artigo 29, podendo asistir as asembleas sen dereito a voto. Terán os mesmos deberes, agás os apartados a), b) e c), do artígo 30.

 

CAPITULO V


REXIMEN ECONOMICO


ARTIGO 32º.-Os recursos económicos previstos para ou desenrolo dous fins e actividades dá asociación, serán vos seguintes:

1) As cotas de socios, periódicas ou extraordinarias.

 2) As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.

3) Os legados ou herdanzas que poida recibir de forma legal, por parte dous socios ou de terceiras persoas.

4) Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento dás actividades dá asociación.

5) Os patrocinios e colaboracións de empresas e outras entidades que poida recibir para ou desenvolvemento dúas fins dá Asociación.

 6) Calquera outro ingreso que contribúa ó cumprimento dous fins dá Asociación.


ARTIGO 33º.- O patrimonio inicial ou Fondo Social dá Asociación é inexistente.


ARTIGO 34º.- O exercicio asociativo e económico será anual e ou seu peche terá lugar ou 31 de Decembro de cada ano.
ARTIGO 35º.- As cotas ordinarias acordáranse pola Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta dá Xunta Directiva, non sendo reintegrables en caso algún e dedicándose a atende-as necesidades dá Asociación.


ARTIGO 36º.- A Asociación dispoñerá dun libro de asociado, ou dispoñerá, non seu defecto, dunha relación actualizada dúas seus asociados.
Levará unha contabilidade que lle permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do resultado e dá situación financeira dá asociación, así como dás actividades realizadas. Levará a súa contabilidade conforme ás normas específicas que lles resulten de aplicación. Efectuará un inventario dous seus bens.
Recollerá nun libro de actas dás reunións dúas seus órganos de goberno e representación.
As contas aprobaranse anualmente pola Asemblea Xeral e reflectirase ou acordo en acta.
ARTIGO 37º.- A Xunta Directiva poderá nomear aos asesores que crea conveniente como garantía do cumprimento dá legalidade dúas seus acordos.

 

CAPITULO V I

 

DO REGULAMENTO DE REXIME INTERNO

ARTIGO 38º.- O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nos presentes Estatutos, non podendo ir en ningún caso en contra do estipulado nos mesmos. En todo caso o funcionamento interno da asociación estará sometido o ordenamento xurisdicional civil.


CAPITULO V I I

MODIFICACION DE ESTATUTOS E DISOLUCION DA ASOCIACION

ARTIGO 39º.- Os presentes estatutos poderán ser modificados a proposta da Xunta Directiva ou unha metade dos socios. A convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria, estará acompañada do texto coas modificacións propostas, abríndose un prazo de 7 días para calquera socio poida dirixir á Secretaria as propostas e emendas que estime oportunas. Estas complementarán a documentación da citada Asemblea e serán entregadas cunha antelación mínima de 3 días antes da realización da mesma.

ARTIGO 40º.- Para ser aprobada a reforma dos Estatutos será necesario o voto favorable dos 2/3 dos membros da Asemblea Xeral.

 

CAPITULO V I I I


DISOLUCION

ARTIGO 41º.- Disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada o efecto, por maioría dos 2/3 dos socios.

ARTIGO 42º.- No caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora formada por tres socios liquidadores xunto co Presidente e o Tesoureiro, procedendo a efectuar a liquidación dos bens, pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber líquido resultante.

ARTIGO 43º.- O patrimonio resultante, en caso de disolución, destinarase na súa totalidade a algunha das entidades consideradas como entidades beneficiarias do mecenazgo aos efectos previstos nos artigos 16 e 25, ambos inclusive, da lei 49/2002, de 23 de Decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo.
O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondente, para proceder á inscrición da disolución da asociación.


DISPOSICIÓN ADICIONALEn todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos, aplicarase a vixente Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, é as disposicións complementarias.

 

 

 

 

Contacto:

.

Ex-Alcohólicos de Ferrolterra

Centro Asistencial de Alcoholismo, Tabaco y Ludopatía

 

Calle Alvaro Cunqueiro 6, bajo
15403 Ferrol

 

Teléfono: +34 981351395

            : + 34 981355994

Fax      : + 34 981359988

email:  exalcoholicosferrol@mundo-r.com

 

 

 

Horario

Horario Atención

lun. :

08:00  - 13:00 

16:00  - 19:00 

mar.-vie. :

08:00  - 14:30 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Ex-alcoholicos de Ferrolterra